Használati feltételek:

MEGHATÁROZÁSOK:

Szerződés–az alábbi iratokba található információkat tartalmazza: Bérleti szerződés, Bérlési feltételek, Átadási-átvételi lap, és a Szerződés Mellékleteiben található műszaki leírások.

Személygépkocsi / Gépjármű – az összes tartozékaival együtt kibérelt járművet jelenti.

Listaár– a kibérelt gépjármű napi (24 h) bérlési díját jelöli.

Üzemanyag – lehet benzin vagy gázolaj, a kibérelt gépjármű típusa szerint.

Felhasználó– a Szerződésben megemlített személy, aki az Ügyfél által bérelt gépjárművet vezeti.

Üzlettárs– az a jogi személy, aki közvetíti a bérlést az MSI Premium Cars és az Ügyfél között.

SCDW/ SCDW+ – sérülésekéslopásokesetén a felelősségcsökkentéseérdekébenfizetendődíjak a 4.fejezetben kerülnekrészletesbemutatásra.


BEVEZETÉS:

A szerződés előírásai az alábbi iratokban található információkat foglalják magukba: Bérleti szerződés, Bérlési feltételek, Átadási-átvételi lap, kár költségrács és a Szerződés Mellékleteiben található műszaki leírások.A jelen feltételek kötelezőek és tiszteletben kell tartani ahhoz, hogy az MSI Premium Cars társaságtól gépjárművet lehessen bérelni.


1. Az MSI Premium Cars KÖTELEZETTSÉGEI

1.1. Átadja az Ügyfélnek a Szerződés tárgyát képező gépjármű használati jogát az alábbiak révén: a gépjármű leszállítása, az átadási-átvételi lap kitöltése és aláírása, a gépjármű kulcsainak és iratainak (forgalmi engedély, gépjármű-felelősségbiztosítási kötvény) kézbesítése eredetiben.

1.2. Az Ügyfél számára közúti segítségnyújtást biztosít Románia területén a szerződés teljes időtartama alatt, 24h/24h a hét minden napján baleset vagy műszaki üzemzavar esetén.

1.3. Kicseréli a járművet (lehetőségei szerint), abban az esetben, ha az üzemzavar nem hárítható el helyben, ha a kár nem az Ügyfél hibájából történt, 24 órán belül, az üzemzavar bekövetkezésének a helyszínétől függően. Ha a kár az Ügyfél hibájából keletkezett, egy új garancia letiltását kérelmezik egy új gépjármű szállításához.

1.4. Abban az esetben, ha az MSI Premium Cars társaságnak nincs lehetősége kicserélni a Gépjárművet, az Ügyfél számára visszafizetik a bérlés árát arra az időtartamra kiszámítva, amíg nem tudta használni a gépjárművet.

1.5. Az MSI Premium Cars társaság nem vállal felelősséget a gépjármű műszaki meghibásodása vagy üzemzavara következtében az Ügyfél által elviselt veszteségekért az MSI Premium Cars társaság által a javításra engedélyezett költségek kivételével.

1.6. A gépjármű elszállításától a birtokába való visszajutásig az MSI Premium Cars mentesítve van az Ügyfélnek bérbeadott gépjármű által a közlekedésben okozott károk, valamint az út- és híddíjak, illetve egy parkolóhely jogtalan elfoglalásáért, a közlekedési jogszabályok vagy Románia törvényeinek a megszegése miatt kirótt büntetések felelőssége alól. 

1.7. előre engedélyezett betétekre vonatkozó kiegészítési és érvénytelenítési nyugták kibocsátása révén az MSI Premium Carsmentesül az Ügyfél bankszámláján lévő összegek rendelkezésre nem állásától és ajánlja a kapcsolatfelvételt az Ügyfél kártyáját kibocsátó bankkal, és a nyugták bemutatását az előbbinek.


2. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

Megjegyzés: A telefonon, e-mailben vagy partnereken keresztül történt foglalás esetén, a megrendelést az MSI Premium Cars érvénytelenítheti anélkül, hogy valamit kellene fizetnie az Ügyfélnek vagy a közvetítőnek, abban az esetben, ha a végfelhasználó Ügyfél nem tartja tiszteletben a szerződésben előírt és az MSI Premium Cars honlapján közzétett bérlésre vonatkozó minimális követelményeket.

2.1. Egy érvényes nemzeti és/vagy nemzetközi gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkezzen (kötelező a nemzetközi gépjárművezetői jogosítvány a latin betűs írásmódtól eltérő írásmódot használó és a jobb kormányos vezetésre szerzett országokban kibocsátott iratokhoz, például: Egyesült Királyság, India, Ausztrália, Japán). A Szerződés aláírásakor be kell mutatnia eredetiben a gépjárművezetői jogosítványt a személyazonossági igazolvánnyal és egy hitelkártyával együtt. A hitelkártya használata kötelező. A pre-pay vagy Dimers Club kártyák nem elfogadottak.

2.2. A 0-1 év közti tapasztalattal rendelkező gépjárművezetők esetében az alábbi díjakat vételezik be: 300 € az A, B, E, F, N, O, P kategóriák esetében, beleértve, 500 € a G, H, I, M, Q, R kategóriák esetében, beleértve,és 1500 € a K, L, S, T, U kategóriák esetében, beleértve. Az 1-3 év tapasztalattal rendelkező gépjárművezetők esetében az alábbi díjakat vételezik be: 100 € az A, B, E, F, N, O, P kategóriák esetében, beleértve, 300 € a G, H, I, M, Q, R kategóriák esetében, beleértve, és 800 € a K, L, S, T, U kategóriák esetében, beleértve. A díjat bérlési alkalomra alkalmazzák, időtartamtól függetlenül. Ha vannak pót-gépjárművezetők azonos feltételek közt, 0-1 év, illetve 1-3 év tapasztalattal, a díjat csak egy alkalommal vételezik be.

2.3. A visszaigazolt megrendelések esetén az MSI Premium Cars fenntartja a megrendelések érvénytelenítésének jogát abban az esetben, ha az Ügyfél a közös megegyezéssel meghatározott időponthoz képest 3 órát késik a gépjármű átvételével, amennyiben erről az Ügyfél nem értesíti előzetesen a társaságot.

2.4. A gépjármű vezetését csak az MSI Premium Cars által meghatalmazott és a Szerződésben megjelölt személyek, illetve az MSI Premium Cars képviselői számára engedélyezze.

2.5. A pót-gépjárművezetők számára a díj 15 €/felhasználó. Ezen személyek Szerződésbe történő bejegyzése révén elfogadja azt a tényt, hogy tiszteletben kell tartaniuk az MSI Premium Cars bérleti előírásait.

2.6. Ne vezesse a gépjárművet az útfelületen kívül, kövezetlen utakon, földutakon, a nyilvános forgalom számára zárt utakon. Ellenkező esetben az MSI Premium Cars behajtja a javítás költségeit az ügyfél által választott garanciától függetlenül (az SCDW/SCDW+ típusú biztosításokat is beleértve).

2.7. Ne végezzen, és ne engedélyezzen műszaki vagy esztétikai beavatkozásokat a gépjárművön az MSI Premium Cars írásos beleegyezése nélkül. 

2.8. Tájékoztassa az MSI Premium Cars társaságot, annak igénylésére, a gépjármű tartózkodási helyére vonatkozóan, és engedélyezze a gépjármű MSI Premium Cars képviselői általi ellenőrzését, a kérvényezéstől számított legtöbb 24 órán belül. 

2.9. Ne használja a gépjárművet bérautózásra, sofőriskolához, tolatási vagy vontatási tevékenységre, edzésekre, versenyekre stb., veszélyes anyagok szállítására vagy jogellenes tevékenységekre, melyek megrongálhatják a gépjárművet, valamint ne használja a gépjárművet a bérelt személyszállítástól eltérő céllal. Abban az esetben, ha a bérbeadott gépjárművet bizonyos tárgyak vagy tiltott anyagok szállításából származó nyereségszerzésre használás következében lefoglalják a hatóságok vagy tönkreteszi/megrongálja az Ügyfél, az Ügyfelet terheli a gépjármű teljes ellenértéke.

2.10. Az MSI Premium Cars gépjárműveiben a kisállatok (pl. kutyák, macskák) csak az utazás során bezárt külön dobozokban (ketrecek, táskák) szállíthatók. Ellenkező esetben a 3.10 pontban megjelölt feltételek alkalmazandók.

2.11. Az Ügyfél kötelezettségeire vonatkozó, a 2. fejezetben előírt feltételek figyelmen kívül hagyásáért (a 2-1 pont kivételével - mely esetben az MSI Premium Cars jogában áll egyoldalúan eltörölni a megrendelést, az előlegben bevételezett pénzösszegek visszafizetése nélkül) bevételezik a garancialetét teljes összegét.

2.12. Az Ügyfél köteles megfelelő működési állapotban tartani a gépjárművet a szerződés teljes időtartama alatt, és az átvételi állapotban visszaadni. A szerződés időtartama alatt okozott bármely kár esetén (beleértve az állatok elütése vagy ismeretlen gépjárművel történő ütközés által okozott károkat is) az Ügyfél köteles minden költséget fedezni a gépjármű átvételi állapotának visszaszerzése érdekében.

2.13. Szigorúan tilos a gépjármű ittas állapotban, kábítószer vagy az előbbiekkel hasonló hatású gyógyszerek befolyásoltsága alatti vezetése, melyek a gépjármű fizikai és/vagy törvényes használatának lehetetlenségéhez vezetnek, mely esetben az Ügyfél felelősséget vállal a gépjármű teljes ellenértékéért..


3. A SZERZŐDÉS LEBONYOLÍTÁSA A GÉPJÁRMŰ SZÁLLÍTÁSA, KICSERÉLÉSE ÉS VISSZAJUTTATÁSA

 

3.1. A gépjármű szállítása és visszajuttatása az Ügyfél és az MSI Premium Cars társasággal közösen meghatározott, illetve a foglalási formanyomtatványon és a Szerződésben feltüntetett helyen, napon és időpontban történik.

3.2. A gépjárművek munkaprogramon (H-P 08:30 -17:30) kívül történő átadása és átvétele az ügyfél kérésére végezhető el. Ebben az esetben átadásonként/átvételenként 20 € pótdíjat számolnak fel.

3.3. A gépjárműnek az elküldési helyétől eltérő helyre történő visszaszolgáltatása csak az MSI Premium Cars beleegyezésével lehetséges, és ebben az esetben 30 € és 400 € közti járulékos áthelyezési díjat számolnak fel.Abban az esetben, ha az Ügyfél a gépjármű átvétele után a gépjármű másik helyre való visszaszolgáltatását igényli, értesítenie kell az MSI Premium Cars társaságot írásos formában vagy hívhatja a0748 47 47 47-es nonstop telefonszámot. Az MSI Premium Cars társaságnak bele kell egyeznie a szerződés ezen módosításába, az Ügyfélnek pedig ki kell fizetnie az előbb említett járulékos áthelyezési díjat, melyet az MSI Premium Cars SMS-ben vagy e-mailben hoz írásban az Ügyfél tudomására. A díj kifizetése a garanciában lévő gépjármű visszajuttatásakor történik készpénzben vagy a bérleti szerződés aláírásakor az Ügyfél által bemutatott hitelkártya vagy betéti kártya alapján.

3.4. Abban az esetben, ha az Ügyfél a gépjárművet a szerződésben eredetileg meghatározottól eltérő kirendeltségen hagyja a leadási helyre vonatkozó értesítés nélkül, 250 € pótdíjat vételeznek be.

3.5. A gépjárműnek a Szerződésben megjelölt határidőn túli visszajuttatása esetén a szerződés révén elfogadott 10 €/óra értékű pótdíjat kell fizetni. Ha az Ügyfél az MSI Premium jóváhagyása nélkül késik a gépjármű visszajuttatásával, a társaságnak jogában áll a gépjárművet az Ügyfél költségére és kockázatára birtokba venni.

3.6. A visszaszolgáltatás akkor tényleges, ha a leadási lapot az MSI Premium Cars és az Ügyfél is aláírta.

3.7. A munkaprogramon kívül (hétvége és/vagy éjszaka) vagy a jármű ellenőrzését megakadályozó időjárási feltételek közt visszaszolgáltatott gépjárművek esetén meghosszabbodik az Ügyfél felelőssége az esetleges balesetekért, és adott esetben 24 órával a garanciák feloldása a gépjármű konkrét visszajuttatásától számítva.

3.8. Abban az esetben, ha az Ügyfél az MSI Premium Cars előzetes írásban vagy a 0748 47 47 47-es nonstop telefonszám felhívása nélkül elhagyja a gépjárművet, nem adja át a kulcsot az MSI Premium Cars képviselőjének, illetve nem írja alá mindkét fél az átvételi lapot, az Ügyfelet terheli a felelősség  a gépjármű bérlési kirendeltségre történő visszahelyezésével járó költségek,valamint a gépjármű eredeti állapotba juttatásával járó egyéb kiadások megtérítéséért, ha a gépjárművet a jegyzőkönyv alapján történő átadástól eltérő feltételek közt veszik át. Ugyanezek a feltételek érvényesek abban az esetben is, ha az Ügyfél megtagadja a gépjármű átadását.

3.9. Az Ügyfél köteles a gépjárművet ugyanannyi mennyiségű üzemanyaggal visszajuttatni, mint amennyi a gépjárműben volt a bérlési időszak kezdetekor (az átadási-átvételi lapnak megfelelően). Ellenkező esetben, az MSI Premium Cars írásbeli értesítése következtében az Ügyfél egyetért a 20 € tankolási díj és a hiányzó üzemanyag értékének a kifizetésével, a tankolási nyugta alapján. Az MSI Premium Cars által szolgáltatott kezdeti mennyiségen felüli üzemanyagra nem nyújtanak hitelt.

3.10. A gépjármű Ügyfél általi szállításakor megjelölik a gépjármű belső és külső tisztasági állapotát, ezt követően az Ügyfél aláírja az állapotra vonatkozó megjegyzéseket tartalmazó jegyzőkönyvet. Abban az esetben, ha visszajuttatáskor a bérlés előtti állapotba hozás érdekében a gépjármű a szabványos mosási eljárásnál többet igényel, az Ügyfél egyetért 50 € kezelési költség kifizetésével, melyhez hozzáadódik az gépjármű-takarítási szolgáltatások ellenértéke, az e-mailben küldött számlának megfelelően.

3.11. A parkolási díjak a gépjármű átadása-átvételeidején az MSI Premium Cars által javasolt helytől eltérő helyen valamint a parkolás az MSI Premium Cars társaságtól bérelt gépjármű használat teljes időtartamán, teljes mértékben az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél Románia területén és a más államokban a parkolási díj mellett a hatályos jogszabályok által előírt díjakat is kifizeti: útdíjakat és híddíjakat, repülőtereken vagy korlátolt idejű különleges tereken történő várakozási díjakat, a közlekedési szabályok megszegése miatt kirótt büntetéseket. A fentiek kifizetésének elmulasztása esetén az MSI Premium Cars kifizeti az Ügyfél kötelezettségei figyelmen kívül hagyása miatt kirótt büntetések. Az MSI Premium Carsaz Ügyfél részére a büntetések tényleges értékét, továbbá büntetésenként 50 € kezelési költséget számláz ki. 

3.12. Az MSI Premium Cars társaságtól bérelt gépjárműnek a gyártó által ajánlottól eltérő üzemanyaggal (a forgalmi engedélybe és az átadási-átvételi lapra is bejegyzett) történő Ügyfél általi tankolása maga után vonja az Ügyfél azon kötelezettségét, hogy  kifizesse az 50 €, értékű szolgáltatási díjat, a raklapszállítás költségét, a szervizben töltött napoknak megfelelő költségeket, a javítás költséget a javítási költségvetésnek megfelelően, valamint a megfelelő újratankolás költségeit (az SCDW / SCDW+ biztosítást választó ügyfeleket is beleértve).

3.13. A Románia határon kívüli bérléséhez szükséges az MSI Premium Cars írásbeli jóváhagyása, és speciális feltételeknek van alárendelve. Napi km korlátozás van (a megtett távolság az országban és az ország határain kívül), a megtett km távolság túllépése esetén a mellékletnek megfelelő díjat számolunk fel. A határátlépéshez szükséges dokumentumok megszerzése érdekében 50 € díjat számolunk fel (kivétel: Törökország esetében 100 € díjat számolunk fel). A bérlési díj az országból való kilépéssel napi 15 € -val több a listaáraknál.

3.14. Az országból való kilépésért a fedezeti betét legkevesebb 1000 € és legtöbb 10000 €.

3.15. Az ország határain kívüli utazás csak az Európai Unió és az Európai gazdasági Övezet területén engedélyezett.  Ezen kötelezettség megszegése esetén, egy esetleges sérülés vagy lopás esetén az Ügyfél felel a gépjármű teljes értékével.

3.16. Az ország határain kívül bekövetkezett üzemzavar és/vagy közúti baleset esetén, a gépjármű elszállításakor aláírt szerződés alapján, az Ügyfél köteles visszajuttatni a gépjárművet Románia határain belül és teljes mértékben viselni az ezzel járó kiadásokat.

3.17. Az MSI Premium Cars a gépjárművel együtt számos tartozékot ad bérbe: GPS, hólánc, Wi-Firouter, melyek bérleti díja az alábbi:

3.18. A gépjármű kulcsok, az eredeti iratok vagy a tartozékok elvesztése vagy megrongálása esetén, a parkolási zseton vagy a rendszámtáblák Ügyfél általi elvesztése estén az MSI Premium Cars behajtja az előbbitől a megrongált/elvesztett tárgyak ellenértékét az egyes tartozékok felvásárlási számláján feltüntetett áron, vagy a büntetés értékét, melyet az Ügyfélnek ki kell fizetnie, melyhez hozzáadódik az 50 € kezelési költség.

3.19. Az MSI Premium Cars nem vonható felelősségre az Ügyfél által a Gépjárműben felejtett és a gépjármű átadásakor nem azonosított tárgyakért.

3.20. Az MSI Premium Cars járműveiben szigorúan tilos a dohányzás. Ennek megszegéséért 50 € díjat vételezünk be, melyhez hozzáadódik a gépjármű-takarítás ellenértéke.


4. A KÁROK FEDEZETE ÉS CSÖKKENTÉSÜK ÉRDEKÉBEN KIFIZETENDŐ DÍJAK

4.1. A gépjármű a jogszabályoknak megfelelően gépjármű-biztosítási kötvénnyel rendelkezik.

4.2. Az ügyfél a szerződés aláírásakor az alábbi biztosítások és azok csökkentése érdekében fizetendő díjak közül választhat: Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP), melyeket tartalmaz a díjszabás, melyhez hozzárendelhetőkaz alábbi biztosítások: Super Collision Damage Waiver (SCDW) vagy Super Cover Plus (SCDW +).

4.2.1. CollisionDamageWaiver (CDW) biztosítás (a nyilvános díjszabásban is részletezett) kártérítési biztosításnak is nevezett önrészesedést jelent a balesetek esetén (felelősség), az Ügyfél felelősségének értéke a bérelt gépjármű meghibásodása és/vagy ellopása esetén 1000 € az A, B, E, F, N, O, P  kategóriák esetén, beleértve, 2000 € az G, H, I, M, Q, R kategóriák esetén, beleértve és 3000 € a K, L, S, T, U kategóriák esetén, beleértve, az esetleges járulékos költségek fedezésére, a kivételek a jelen szerződés 5. fejezetében vannak megjelölve.A kötelező biztosítást a Szerződés aláírásakor kell letétbe helyezni, az MSI Premium Cars egy hitelkártyán zárolja és a Gépjármű visszaszolgáltatása napján fizeti vissza az Ügyfélnek (a 4.4. pontban előírt esetek kivételével).

4.2.2.A Theft protection (TP) biztosítás lopás elleni védelmet biztosít, melynek szerepe a gépjármű vezető felelősségének korlátozása a bérelt gépjármű ellopása vagy lopási kísérlete révén bekövetkező költségekre vonatkozóan, a bérleti szerződében meghatározott kategóriára vonatkozó biztosíték függvényében. A lopás elleni védelem nem fedezi a gépjárművezető személyes vagyontárgyait, ezek az utazási politikáknak megfelelően fedezhetők.

4.2.3. A Super Collision Damage Waiver (SCDW) a 4.2.1. pontban megjelölt biztosítás csökkentési díjat jelenti, melynek napi díja a Bérleti szerződében is megtalálható. Az SCDW biztosítási díj kifizetése révén az Ügyfél felelőssége a bérelt gépjármű meghibásodása és/vagy ellopása esetén a fent említett biztosítás értékéről 600 € értékre csökken az A, B, E, F, N, O, P kategóriák esetén, beleértve,1200 € értékre a G, H, I, M, Q, R kategóriák esetén, beleértve, és 1800 € értékre a K, L, S, T, U kategóriák esetén, beleértve, az esetleges járulékos költségek fedezésére, a kivételek a jelen Szerződés 5. fejezetében vannak megjelölve.

4.2.4.A Super Cover Plus (SCDW+) biztosítás a 4.2.1.pontban megjelölt önrész csökkentő biztosítás, melynek napi díja a bérleti szerződésben van feltüntetve. Az SCDW+ biztosítás kifizetésével az Ügyfél felelőssége a bérelt gépjármű megrongálása és/vagy ellopása esetén a fent említett biztosítás értékénél többel csökken, 100 € értékre az A, B, E, F, N, O, P kategóriák esetén, azokat is beleértve, 200 € értékre a G, H, I, M, Q, R kategóriák esetén, beleértve, és 300 € értékre a K, L, S, T, U kategóriák esetén, beleértve, az esetleges járulékos költségek kifizetésére, a kivételek a jelen Szerződés 5. fejezetében vannak megjelölve.

4.3.Abban az esetben, ha a Szerződésben megjelölt felhasználók egyikének az életkora 18 és 25 év közti, vagy 65 év fölötti,kétszeres biztosítást szabnak meg. Ebben az esetben a biztosítás nem csökkenthető az SCDW vagy SCDW+. biztosítás kifizetése révén.

4.4. A CDW/SCDW+ biztosítás választása esetén az üzemzavarokra a biztosítást (önrészt) az MSI PremiunCars az alábbi feltételek mellett számlázza ki:

a)a bérelt gépjárművel okozott károk (balesetek), melyek az illetési rendőrségi hatóságok megállapítása szerint az Ügyfél hibájából történtek vagy  ismeretlen tettesek által okozott károk (beleértve azt az esetet is, amikor a gépjárművet összetörve vagy feltörve találják meg).

b)a bérelt gépjármű ellopása,

c)valamint a felhasználási feltételek részét képező biztosítási kötvények és kárjegyzék által nem tartalmazott esetekben.

4.5.Abban az esetben, ha az Ügyfélnek az MSI Premium Cars társasággal való kapcsolata során egykor okozott egy vagy több kárt okozó eseménnyel, a biztosítást megtöbbszörözik a károk számával plusz eggyel.


5. AZ ÖNRÉSZ CSÖKKENTŐ DÍJAK FIZETÉSE ALÓLI MENTESSÉG

Függetlenül az Ügyfél által választott önrész csökkentő biztosítás érdekében kifizetett díjtól, az ügyfél felelőssé válik,és felel a másodlagos károk felszámolásáért és kifizetéséért az alábbi helyzetekben:


6. A SZOLGÁLTATÁSOK KIFIZETÉSE

6.1.Az Ügyfél a Szerződés aláírásának a napján teljes egészében kifizeti a bérlést (a bérelt gépjárművet és a választható tartozékokat), az önrész csökkentő díjat (amennyiben e mellett döntött) és a jegyzőkönyvben meghatározott egyéb lehetséges kiegészítő díjakat.

6.2.A lejben (RON) történő számlázás a Román Nemzeti Bank (BNR) Szerződés aláírásának napján érvényes árfolyamán történik +1.5%.

6.3. A bérleti díj kifizetése (Visa, MasterCard vagy American Express) hitelkártyával, betéti kártyával, vagy készpénzben történik, a pre-pay, Dinners Club kártyák nem elfogadottak.

6.4. A díjak nem foglalják magukban az alábbiakat: az üzemanyag költségeket, az útdíjakat, a romániai autópálya matrica kivételével, melyet tartalmaz a bérlési díj, a közúti közlekedési szabályok és a hatályos jogszabályok megszegéséért kirótt bírságokat, vagy a helyi hatóságok által a jelen Szerződés tárgyát képező Gépjárművel kapcsolatban végzett eljárásait követően adódó költségek. Ezen összegek teljes kifizetése az Ügyfelet terheli.

6.5. Az ügyfélnek a gépjármű leadásakor a Szerződés értelmében ki kell fizetnie a teljes fennmaradó pénzügyi kötelezettségeit az MSI Premium Cars által kibocsátott fizetési dokumentum alapján.

6.6. Az Ügyfél által az MSI Premium Cars társaságnak a Szerződés lejártakor kifizetett bármely összeg, valamit utólag előadódó egyéb összegek (bérlési idő meghosszabbítási költségek, pénzbírságok, büntetések, díjak, stb.) vagy a szerződés ideje alatt okozott károk következtében felmerülő gépjármű javítási költségek a 2.11 cikkely alapján behajthatók az MSI Premium Cars által az Ügyfél hitelkártyájáról, előzetes írásban történő felszólítással. Bármely összeg behajtása az Ügyfél hiányában, az Ügyfél jóváhagyásával a jelen feltételek aláírása révén, a bevételezéseknek megfelelő nyugták e-mailben történő továbbításával végződik az MSI Premium Cars részéről.

6.7. Fizetési késedelem esetén a fennmaradt összeg értékének 1%-át képező büntető kamatot számolnak fel minden késedelmi napra számítva.

6.8. A szerződés Ügyfél általi, a meghatározott szerződésbeli határidő előtti, egyoldalú felbontása esetén a Társaság nem fizeti vissza a szolgáltatások ellenértékét. Az MSI Premium Cars, az Ügyfelével szembeni kereskedelmi aktusként felajánlja a fennmaradt szolgáltatások ellenértékét egy12 hónapig érvényes utalvány (voucher) formájában, melyet az Ügyfél egy gépjármű bérlésére használhat fel az MSI Premium Cars hálózatból.

6.9. A 4. cikkelyben előírt biztosítást a szerződés időtartamának a lejártakor fizeti vissza, az átadási lap MSI Premium Cars és Ügyfél általi aláírás napjától számított 30 napon belül. Az MSI Premium Cars nem vállal felelősséget a külső tényezők által, például a bankintézetek késése, stb., okozott biztosítás visszafizetési késedelemért.


7. ELJÁRÁS KÁR ESETÉN:

7.1.  Az Ügyfél köteles azonnal értesíteni az MSI Premium Cars társaságot a bérelt gépjárműben felfedezett bármely új üzemzavart.

7.2. Ha a kár okozója ismeretlen, az Ügyfél a gépjármű visszajuttatása előtt köteles megszerezni a rendőrségtől a javítási engedélyt.

7.3. Ha a baleset az Ügyfél hibájából következett be és a balesetben 2 gépjármű vett részt, az Ügyfél az alábbi kötelezettséggel rendelkezik:

7.3.1. A megállapító formanyomtatvány békés úton történő kitöltése, ha mindkét gépjárművezető beismeri hibáját;

7.3.2. Jegyzőkönyv + a rendőrségtől megszerzett Javítási engedély, ha a két gépjárművezető nem jut egyezségre békés úton.

7.4. Ha a baleset nem az Ügyfél hibájából történt és 2 gépjármű vett részt benne, az Ügyfél az alábbi kötelezettséggel rendelkezik:

7.4.1. Kitölti a békés megállapító formanyomtatványt, ha mindkét gépjárművezető beismeri hibáját, a hibás fél gépjármű-felelősségbiztosításának másolata, a hibás fél forgalmi engedélyének másolata, a hibás fél személyazonossági igazolványának másolata, a hibás fél gépjárművezetői jogosítványának másolata;

7.4.2. Abban az esetben, ha a gépjárművezető nem egyezik meg békés úton, szükség lesz a hibás fél gépjármű-felelősségbiztosításának (RCA) másolatára, a Rendőrség által kibocsátott jegyzőkönyvre és Javítási engedélyre.

7.5. Ha a balesetben legtöbb 2 gépjármű vett részt vagy a baleset során testi sérülés történt az Ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot a Rendőrséggel a jegyzőkönyv és a Javítási engedély megszerzése érdekében.

7.6. Egy olyan baleset esetében, amelyben egy állatot gázoltak el az Ügyfél köteles a baleset után azonnal értesíteni a rendőrséget.

7.7. Az előbb megjelölt esetekben az Ügyfél köteles ellenőrizni a Rendőrségi szervek által kibocsátott a Békés Megállapodás, a Javítási engedély és a jegyzőkönyv helyes kitöltését

7.8. Az eljárás kár esetén történő figyelmen kívül hagyása esetén az Ügyfél fedezi a javítások teljes értékét, a működésképtelenség költségeket és a gépjármű használatának hiányából adódó kiadásokat.


8. A SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE ÉS FELBONTÁSA

8.1. A Szerződés előzetes meghosszabbítására, megszüntetésére vagy felbontására vonatkozó határidők kizárólag az MSI Premium Cars beleegyezésével határozhatók meg.

8.2. Az Ügyfél a Szerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a Szerződés lejárta előtt 24 órával kell az MSI Premium Cars tudomására hoznia. A megállapodás szerinti árat az eredeti szerződés létrejöttével azonos körülmények közt fizetik ki, a hosszabbítási időszak kezdetétől számított 24 órán belül.  A szerződés a felek írásos beleegyezésével hosszabbítható meg.

8.3. A szerződés jogi szempontból a bérleti szerződés végén szűnik meg.

8.4. A Szerződés a felek közös megegyezésével meghatározott határidő lejárta előtt vagy a felbontás hatásaként szűnhet meg.

8.5. A szerződés felbontása esetén az MSI Premium Cars telefonon, faxon vagy elektronikus postán keresztül értesíti az Ügyfelet.

8.6. A Szerződés határidő előtti megszüntetése, illetve felbontása esetén is az Ügyfél köteles átadni a gépjárművet a szerződés felbontása időpontjától számított 12 órán belül.


9. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

9.1. Az ügyfél jogosan van felszólítva a Szerződésben vállalt és határidőre nem teljesített kötelezettségeiért.

9.2. A jelen Megállapodásból adódó vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitát először békés úton oldanak meg és kizárólag sikertelenség esetén fordulnak a felek București (Bukarest) város illetékes bíróságaihoz.

9.3. Bármely jogvita esetén a jelen Megállapodás bizonyítékot képez.